Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

Projekt " na czasie..."

Informacja o projekcie

Projekt „Na czasie – program wspierający rozwój szkół w powiecie tarnobrzeskim” jest realizowany przez Powiat Tarnobrzeski i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowej Dębie w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin realizacji: od 01.08.2013 r. do 31.07.2015 r.
Obszar realizacji: powiat tarnobrzeski.
Grupę docelową projektu stanowią przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie zainteresowane udziałem w podniesieniu jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli/-lek.

Doskonalenie odbywa się poprzez stworzenie Rocznych Planów Wspomagania spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.
Uczestnikami projektu sa: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły średnie z obszaru powiatu tarnobrzeskiego.
W ramach uczestnictwa w projekcie przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie uzyskają wsparcie w zakresie doskonalenia pracy nauczycieli/-lek w oparciu o opracowanie Rocznych Planów Wspomagania.
Roczne Plany Wspomagania będą zawierać tematyki szkoleń i warsztatów dostosowanych do potrzeb poszczególnych placówek biorących udział w projekcie.

W ramach projektu powstały także 4 sieci współpracy i samokształcenia.
Każda z sieci wyznacza własne cele oraz program działania. Tematy, nad którymi pracują poszczególne sieci są ustalane w odniesieniu do zdiagnozowanych potrzeb i wybrane z katalogu 20 tematów zaproponowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, z ramienia którego realizowany jest niniejszy projekt.
Sieć współpracy i samokształcenia to:
 międzyszkolny zespół max. 25 nauczycieli lub dyrektorów, którzy współpracują ze sobą w ramach wybranego zagadnienia;
 platforma wzajemnego wsparcia szkół i przedszkoli i szansa na wymianę doświadczeń;doskonaleniewsieci.pl
 forma pracy, która pozwala dzielić się wiedzą, wymieniać doświadczeniami, wspólnie opracowywać rozwiązania stosowane w przedszkolnej i szkolnej praktyce;
 również przestrzeń, w której uczestnicy mogą skorzystać ze wsparcia merytorycznego i metodycznego oraz otrzymać dostosowaną do swoich potrzeb wiedzę.

Sieć współpracy i samokształcenia znajduje się na platformie ORE: doskonaleniewsieci.pl

Wygenerowano w sekund: 0.03
2,024,537 unikalnych wizyt