Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

Historia Szkoły

Przed 1847 rokiem w Dębie nikt nie umiał czytać i pisać, więc utworzono tzw. szkołę zimową, w której w późniejszych latach uczyli powstańcy z 1863 r. oraz wędrowni nauczyciele, którzy otrzymywali wynagrodzenie w postaci skromnych garści zboża, ćwierci ziemniaków oraz złotego reńskiego. Była to pierwsza placówka oświatowa w naszej okolicy.
Podczas budowy Państwowej Fabryki Amunicji nr 3 w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego na terenie dóbr Tarnowskiego powstało obok wsi Dęba osiedle pracownicze, późniejsze miasto. Z rozwojem tego miasta położonego w malowniczej Puszczy Sandomierskiej związane są losy naszej szkoły.
W maju 1951 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie wyraziło zgodę na otwarcie z dniem 1 września 1951 klasy ósmej, która dała początek Jedenastoletniej Szkole Rozwojowej. Tak rozpoczyna się historia Liceum Ogólnokształcącego, które mieściło się w budynku obecnego szpitala wewnętrznego. Nowe liceum, to wówczas perwsza szkoła średnia na tym terenie.
Dyrektorem "jedenastolatki" był Tadeusz Pociej, a po jego wyjeździe do Przemyśla funkcję tę sprawowała Rozalia Moszczyńska. Od 1 IX 1954 r. dyrektorem szkoły była Irena Kwiatkowska, a jej zastępcą - Bronisława Lis. Do klasy ósmej, która liczyła 44 uczniów, przyjęto młodzież z okolicznych wiosek aż po Kolbuszowę. Dla dziewcząt otwarto internat, którego opiekunem była Helena Kozicka.
Młodzież szkolna przygotowywała występy artystyczne, z którymi wyjeżdżała do pobliskich szkół, a uzyskane pieniądze z występów przekazywała na potrzeby szkoły. Komitet Rodzicielski organizował zabawy, z których dochód przeznaczał na urządzenie pracowni. Bardzo oddanym szkole był przewodniczący Komitetu Kazimierz Rupental. Otwarcie klas licealnych wymagało zatrudnienia w szkole specjalistów do nauczania poszczególnych przedmiotów. I tak od 1 września 1952 r. a więc, gdy była już klasa dziewiąta, Kuratorium skierowało do pracy Romualda Gondka (j. polski), Stanisława Kwolka (historia i j. łaciński), Teresę Stanek-Kwolkową (historia) i Tadeusza Węgrzynka (matematyka, przysposobienie wojskowe). Od 1 IX 1953 r. pracę podjęli: Jan Tomasik (matematyka), Władysław Musiał (fizyka), Wiesława Bielakiewicz-Musiałowa (j.łaciński), Jan Burz (geografia), Tadeusz Portas (biologia), Władysław Korzeniowski (wychowanie fizyczne), Zdzisław Kołodziński (j. rosyjski). W następnych latach do pracy przyszli: Anna Dryll (geografia), Irena Siemianowska (chemia), Irena Paszta (j. angielski), Józef Magoń (j.polski), Józef Antończyk (biologia), Wiktoria Antończyk (wychowanie fizyczne), Cecylia Rybak (matematyka), Henryk Mikulski (fizyka), Józef Jakubowicz (matematyka).
Warunki w nowym środowisku były trudne, dlatego płynność kadry nauczycielskiej trafiającej do Nowej Dęby, najczęściej z nakazu pracy, była duża. 27 października 1954 został oddany do użytku nowy budynek szkolny. 15 i 16 maja 1955 odbyła się pierwsza matura, którą zdawało 24 uczniów. W dniach 30 V - 2 VI odbył się zaś egzamin ustny. Wszyscy abiturenci zdali egzamin pomyślnie. Przewodniczącym Komisji był dyrektor Liceum w Tarnobrzegu Jan Tokarz. W czasie matury obecni byli Stanisław Orzeł - literat oraz Stanisław Kozdraś - wizytator Kuratorium z Rzeszowa. W dniu 26 XI 1955 r. w 100. rocznicę śmierci A. Mickiewicza odbył się "Wieczór Mickiewiczowski", w czasie którego wystawiona została II część "Dziadów". Spektakl przygotował Romuald Gondek. Od 14 XII 1956 r. na życzenie rodziców wprowadzona została nauka religii, której uczył Jerzy Blira, a później ks. Henryk Łagocki. Po tragicznych wydarzeniach w Budapeszcie jesienią 1956 r. uczyły się w naszej szkole dzieci węgierskie.
16 listopada 1959 r. otwarto w szkole gabinet stomatologiczny, który wyposażył dyrektor szpitala dr Kaczor. 21 listopada odbyła się pierwsza uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela.
W związku z rozwojem miasta i potrzebami Zakładów Metalowych 15 IX 1960 r. została zorganizowana Zasadnicza Szkoła Zawodowa, w 1963 r. Zaoczne Technikum Mechaniczno - Elektryczne dla pracujących, a w roku 1964 Technikum Mechaniczne dla młodzieży, które było szkołą rozwojową i jedyną szkołą średnią zawodową na tym terenie. Wszystkie szkoły mieściły się w budynku Liceum. Miały one zapewnić wykwalifikowanych pracowników macierzystemu zakładowi pracy. Patronat nad tymi szkołami sprawowały ZM "Dezamet".
Dyrektorem szkoły był wówczas Stanisław Walczyna, a jego zastępcą Bronisława Lis. Od 1 marca 1961 r. dyrektorem został Józef Jakubowicz. Niecodzienną uroczystość przeżywała szkoła w dniu 31 XII 1961 r., kiedy to równocześnie z nadaniem praw miejskich osiedlu Dęba nazwy Nowa Dęba, Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące otrzymało imię Bohaterów Gwardii i Armii Ludowej. Od 1 IX 1965 r. LO stanowim odrębną szkołę zgodnie z decyzją Kuratorium w Rzeszowie. Nastąpił rozdział, w wyniku którego powstało LO i Szkoła Podstawowa. Decyzja o podziale dotychczasowej jedenastolatki podyktowana była z jednej strony względami administracyjnymi, a z drugiej dużą liczbą oddziałów. LO kierował mgr Stanisław Kwolek. Patronat nad szkołą sprawowały Zakłady Metalowe, które świadczyły nieocenioną pomoc, szczególnie, gdy dyrektorem naczelnym był Gustaw Krupa
. Młodzież była niezwykle ciekawa świata, a nauczyciele młodzi, więc corocznie organizowane były wycieczki krajoznawcze w Tatry, Pieniny, Beskid Śląski, w Góry Świętokrzyskie, do Krakowa i Warszawy. W dniu 27 XI 1971 r. oddana została linia kolejowa łącząca Nową Dębę z Kolbuszową. W uroczystości tej wzięła udział młodzież wszystkich szkół oraz przedstawiciele miejscowych zakładów pracy i instytucji. Już następnego dnia zaczeły kursować pociągi między Nową Dębą a Rzeszowem. Od maja 1972 r. wprowadzono pełny rozkład jazdy pociągów. Młodzież z okolicznych miejscowości mogła dojeżdżać pociągami do szkoły. W związku z akcją "szukamy rezerw" w roku szkolnym 1976/77 połączono dyrekcję SP nr 1 i LO. Dyrektorem obu szkół został mgr Józef Antończyk, a zastępcą mgr Zofia Boryńska. Były dyrektor Liceum mgr Stanisław Kwolek objął kierowanie ZSZ. W szkole od 1965 r. działał Związek Harcerstwa Polskiego. W dniu 14 marca 1979 r. odbyła się uroczystość nadania Szczepowi Drużyn HSPS przy LO imienia "Jędrusiów". W swojej pracy drużyny utrzymywały stały kontakt z "Jędrusiami". Częstymi gośćmi harcerzy byli: m.in. Eugeniusz Dąbrowski - pisarz, Tadeusz Szewera - redaktor. Byli oni członkami oddziału partyzanckiego - "Jedrusie". Z inicjatywy harcerzy odbyło się w szkole wiele uroczystości patriotycznych. Harcerze pomagali ludziom samotnym i chorym. Organizowali rajdy i wycieczki. Opiekunami harcerzy byli mgr Maria Kasak i mgr Józef Antończyk - dyrektor szkoły. W życiu kulturalnym Nowej Dęby żywy udział brała wówczas młodzież naszych szkół.
W roku szkolnym 1981/82 utworzony został Zespół Szkół Ogólnokształcących, w skład którego weszła SP i LO. Zespołem kierował mgr Józef Mikulski. Po jego odejściu na emeryturę dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących został mgr Zofia Boryńska, a jej zastępcami mgr Józef Magoń i mgr Anna Tabor. Z dniem 1 IX 1985 r. otwarte zostało Średnie Studium Zawodowe. Była to szkoła wieczorowa o kierunku administracyjno - biurowym oparta na podbudowie szkoły podstawowej, a później szkoły zawodowej. Dawała wykształcenie średnie. Działała ona do 1994 r. Wykształciła 206 absolwentów. Egzamin dojrzałości złożyło 84 słuchaczy. Niektórzy z nich podjęli studia wyższe.
1 IX 1990 r. Kuratorium Oświaty i Wychowania w Tarnobrzegu powołało zbiorowy zakład szkolny o nazwie Zespół Szkół w Nowej Dębie którego dyrektorem do roku 2002 była nadal mgr Zofia Boryńska. W chwili obecnej szkołą kieruje dyrektor mgr Elżbieta Kozłowska, a jej zastępcą jest mgr Janina Ścibisz.

W skład ZS weszły:
* Liceum Ogólnokształcące
* Liceum Ekonimiczne
* Średnie Studium Zawodowe,
a od roku szkolnego 1999/2000:
* Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
* Policealne Studium Zawodowe
* Liceum Handlowe dla Dorosłych

Wszystkie szkoły mieściły się w budynku Liceum Ogólnokształcącego. Od 1990 r. wróciła religia do szkół, a opiekę duszpasterską nad młodzieżą sprawuje parafia MBKP, której proboszczem jest ks. prałat Mieczysław Wolanin - dziekan diecezjalny, duszpasterz nauczycieli. 4 czerwca 1992 szkoła zmieniła swojego patrona; został nim Jan Kochanowski. Z tej okazji odsłonięto pamiątkową tablicę z popiersiem najwybitniejszego poety polskiego renesansu oraz tablicę z napisem "Cnota skarb wielki, cnota klejnot drogi". Dzień 4 czerwca jest zarazem obchodzonym uroczyście świętem szkoły. 40-lecie istnienia szkoły upamiętniono wydaniem monogfrafii Liceum pt. "Szkoła wczoraj i dziś".
Uczniowie naszej szkoły co roku biorą udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych zajmując czołowe miejsca. Uczniowie naszego liceum należą m. in. do zespołu tanecznego "Dębianie", sekcji sportowych w miejscowym klubie "Stal", Bractwa Rycerskiego Miasta Nowa Dęba oraz do różnych kółek i organizacji pozaszkolnych. 16 czerwca 2001 r. odbyła się uroczystość oraz Zjazd Absolwentów związane z 50-tą rocznicą powstania Liceum Ogólnokształcącego. Do roku 2001 Liceum ukończyło 3025 absolwentów.
Różnorodność form pracy, zaangażowanie, poświęcenie mimo trudnych warunków, dobrze świadczy o wychowawcach. Celem pracy wychowawczej jest kształcenie postaw twórczych młodzieży, wspieranie różnych inicjatyw, rozbudzanie uczuć akceptacji innych, samodzielności, krytycyzmu, służenie ludziom i krajowi. Staramy się tego dokonać między innymi poprzez:
* pielęgnowanie szkolnych tradycji, obrzędów takich jak: dzień patrona, wigilia, ślubowanie klas pierwszych, pożegnanie uczniów klas czwartych, uroczyste wręczanie dyplomów, zjazdy absolwentów i inne;
* prace w kołach zainteresowań (często prowadzonych społecznie);
* propagowanie olimpiad i konkursów przedmiotowych;
*wydawanie przez młodzież własnych gazetek;
* działalność Szkolnego Klubu Sportowego.

Chcemy by młodzież czuła się związana ze szkołą, rozwijała swoje zainteresowania i prezentowała swój dorobek.
Historia szkoły zostala oparta na książce okolicznościowej
" 50 lat Liceum Ogólnokształcącego" wydanej pod redakcją : mgr Zofia Boryńska, mgr Romuald Gondek, mgr Maria Kasak, mgr Jerzy Sudoł, mgr Elżbieta Kozłowska i mgr Janina Ścibisz.
Wygenerowano w sekund: 0.03
2,024,568 unikalnych wizyt